Javascript là gì? Viết chương trình đầu tiên

JavaScript là kịch bản làm cho trang web bạn sinh động hơn, chúng có thể viết trực tiếp vào file html và chạy tự động khi trang web được load

 

JavaScript được viết nhúng trực tiếp trong văn bản HTML với cặp thẻ <script>

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<body>

  <p>Before the script...</p>

  <script>
    alert( 'Hello, world!' );
  </script>

  <p>...After the script.</p>

</body>

</html>

alert  là hàm gọi ra thông báo với nội dung truyền vào là hello world

Đọc thêm
Thu Gọn