Hằng và biến trong Javascript

Hằng Số: (Giá trị không thay đổi khi chạy chương trình)

ví dụ: hằng số PI có giá trị trong toán học không đổi là 3.14159

Cú pháp khai báo hằng:

const TENHANG = giatri;

Trong đó const là cú pháp khi báo Hằng

Khai báo biến  (var, let)

Cú pháp khai báo biến:

var tenbien = giatri

Trong đó var là cú pháp khi báo biến

giá trị có thể là number, chuỗi, mảng, hoặc đối tượng

 

Đọc thêm
Thu Gọn