sub trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Các phần tử phụ và sup </h1>

<p> Văn bản này chứa văn bản <sub> subscript </sub>. </p>
<p> Văn bản này chứa văn bản <sup> superscript </sup>. </p>

</body>
</html>
<br><br>
Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ phụ xác định văn bản chỉ số phụ. Văn bản chỉ số xuất hiện nửa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn. Văn bản chỉ số có thể được sử dụng cho các công thức hóa học, như H2O. <br>

Mẹo: Sử dụng thẻ sup để xác định văn bản được viết trên. <br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn