span trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The span element</h1>

<p>My mother has <span style="color:blue;font-weight:bold">blue</span> eyes and my father has <span style="color:darkolivegreen;font-weight:bold">dark green</span> eyes.</p>

</body>
</html>


Định nghĩa và Cách sử dụng<br><br>
Thẻ span là một vùng chứa nội tuyến được sử dụng để đánh dấu một phần của văn bản hoặc một phần của tài liệu. <br><br>

Thẻ span dễ dàng được tạo kiểu bởi CSS hoặc được thao tác với JavaScript bằng cách sử dụng thuộc tính class hoặc id. <br><br>

Thẻ span rất giống với phần tử div, nhưng div là phần tử cấp khối và span là phần tử nội tuyến. <br><br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn