source trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<audio controls="controls">
<source src="horse.ogg" type="audio/ogg" />
<source src="https://www.fesliyanstudios.com/soundeffects/2019-06-26Farm/Horse-Angry-Neigh-And-Breathing-www.fesliyanstudios.com.mp3
" type="audio/mpeg" />
Your browser does not support the audio tag.
</audio>
<br><br>
Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ nguồn được sử dụng để chỉ định nhiều tài nguyên phương tiện cho các phần tử phương tiện, chẳng hạn như video, âm thanh và hình ảnh.<br>

Thẻ nguồn cho phép bạn chỉ định các tệp video / âm thanh / hình ảnh thay thế mà trình duyệt có thể chọn, dựa trên hỗ trợ của trình duyệt hoặc chiều rộng khung nhìn. Trình duyệt sẽ chọn nguồn đầu tiên mà nó hỗ trợ.<br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn