select trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<label for="cars">Choose a car:</label>

<select name="cars" id="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>

<br><br>
Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Phần tử chọn được sử dụng để tạo danh sách thả xuống.<br>

Phần tử select thường được sử dụng nhiều nhất trong một biểu mẫu, để thu thập thông tin đầu vào của người dùng.<br>

Thuộc tính name là cần thiết để tham chiếu dữ liệu biểu mẫu sau khi biểu mẫu được gửi (nếu bạn bỏ qua thuộc tính name, sẽ không có dữ liệu nào từ danh sách thả xuống được gửi).<br>

Thuộc tính id là cần thiết để liên kết danh sách thả xuống với một nhãn.<br>

Các thẻ tùy chọn bên trong phần tử chọn xác định các tùy chọn có sẵn trong danh sách thả xuống.<br>

Mẹo: Luôn thêm thẻ nhãn để có các phương pháp hỗ trợ tiếp cận tốt nhất!<br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn