script trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>

<br><br>
Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ script được sử dụng để nhúng tập lệnh phía máy khách (JavaScript).<br>

Phần tử script chứa các câu lệnh script hoặc nó trỏ đến một tệp script bên ngoài thông qua thuộc tính src.<br>

Các ứng dụng phổ biến cho JavaScript là thao tác hình ảnh, xác thực biểu mẫu và các thay đổi động của nội dung.<br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn