q trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử q </h1>

<p> Mục tiêu của WWF là:
<q> Xây dựng một tương lai nơi mọi người sống hòa hợp với thiên nhiên. </q>
Chúng tôi hy vọng họ thành công. </p>

</body>
</html>
<br><br>
Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ q xác định một trích dẫn ngắn.<br>

Các trình duyệt thường chèn dấu ngoặc kép xung quanh dấu ngoặc kép.<br>

Mẹo: Sử dụng blockquote cho các trích dẫn dài.<br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn