map trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Các yếu tố bản đồ và khu vực </h1>


<img src="https://www.static.upload-cdn.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/31-05-2022-learning-html.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name = "workmap">

   <area shape = "direct" coords = "10,20,0,0" alt = "Máy tính" href = "https://savecss.upload-cdn.com/wp-content/savecss/user_1/1_file_8.css">
   <area shape = "direct" coords = "0,172,333,250" alt = "Điện thoại" href="https://savecss.upload-cdn.com/wp-content/savecss/user_1/1_file_9.css">
</map>
</body>
</html>
<br> <br> 
Định nghĩa và Cách sử dụng <br> 
Thẻ bản đồ được sử dụng để xác định một bản đồ hình ảnh. Bản đồ hình ảnh là một hình ảnh có các khu vực có thể nhấp được. <br>

Thuộc tính tên bắt buộc của phần tử bản đồ được liên kết với thuộc tính bản đồ sử dụng của img và tạo ra mối quan hệ giữa hình ảnh và bản đồ.  <br>

Phần tử bản đồ chứa một số phần tử khu vực, xác định các khu vực có thể nhấp trong bản đồ hình ảnh.<br>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn