html trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>TAG HTML</title>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>


Định nghĩa và Cách sử dụng <br>
Thẻ html đại diện cho thư mục gốc của tài liệu HTML. <br>

Thẻ html là vùng chứa cho tất cả các phần tử HTML khác (ngoại trừ thẻ! DOCTYPE). <br>

Lưu ý: Bạn phải luôn bao gồm thuộc tính lang bên trong thẻ html, để khai báo ngôn ngữ của trang Web. Điều này có nghĩa là để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt.<br>
</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn