fieldset trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The fieldset element</h1>

<form action="/action_page.php">
 <fieldset>
  <legend>Personalia:</legend>
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <label for="birthday">Birthday:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
 </fieldset>
</form>

Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ tập trường được sử dụng để nhóm các phần tử có liên quan trong một biểu mẫu.<br>

Thẻ tập trường vẽ một hộp xung quanh các phần tử có liên quan.<br>

Mẹo và lưu ý
Mẹo: Thẻ chú giải được sử dụng để xác định phụ đề cho phần tử tập trường.<br>

</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn