em trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Phần tử em </h1>

<p> Bạn <em> phải </em> nhanh lên! </p>

<p> Chúng tôi <em> không thể </em> sống như thế này. </p>

Định nghĩa và Cách sử dụng<br>
Thẻ em được sử dụng để xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.<br>

Trình đọc màn hình sẽ phát âm các từ trong em với trọng tâm, sử dụng trọng âm của từ.<br>

</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn