col trong html là gì? các ví dụ về html

Ví Dụ

<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<h1> Phần tử col </h1>

<table>
  <colgroup>
   <col span = "2" style="background-color: red">
   <col style = "background-color: yellow">
  </colgroup>
  <tr>
   <th> ISBN </th>
   <th> Tiêu đề </th>
   <th> Giá </th>
  </tr>
  <tr>
   <td> 3476896 </td>
   <td> HTML đầu tiên của tôi </td>
   <td> 53 đô la </td>
  </tr>
  <tr>
   <td> 5869207 </td>
   <td> CSS đầu tiên của tôi </td>
   <td> 49 đô la </td>
  </tr>
</table>

Định nghĩa và Cách sử dụng <br>
Thẻ col chỉ định các thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử nhóm cột. <br>

Thẻ col hữu ích để áp dụng kiểu cho toàn bộ cột, thay vì lặp lại kiểu cho từng ô, cho mỗi hàng. <br>

</body>
</html>
Xem Ví Dụ »
Đọc thêm
Thu Gọn