Nhúng CSS vào Website

Để Nhúng CSS và website chúng ta có 3 cách sau

Cách 1: Nhúng trực tiếp vào tài liệu HTML với cặp thẻ <style></style>

Cách 2: Nhúng từ file.css riêng lẻ với thẻ <link> trong html

Cách 3. Viết trực tiếp trong thẻ mở của html với thuộc tính style

 

Ví dụ Cách nhúng 1:

[html]

<style type="text/css">

</style>

[/html]

Ví dụ Cách nhúng 2:

html]<link rel="stylesheet" href="filename.css" />[/html]

Ví dụ Cách viết trực tiếp 3:

<p style="color:red">doan van</p>

.

Đọc thêm
Thu Gọn