HTML Attributes – Thuộc Tính

HTML Attributes Là thuộc tính bổ sung nằm trong thẻ mở của HTML Element

ví dụ:

<p name="value"></p>

Trong đó :

name ==> thuộc tính

Value ==> giá trị

Tùy thẻ HTML mà có những thuộc tính khác nhau

Thẻ <a> xác định một siêu liên kết. Thuộc tính href chỉ định URL của trang mà liên kết sẻ chuyển đến:

Ví Dụ

<a href="https://www.doctfire.com/html-example.html?id=html_attributes">html attributes</a>
Xem Ví Dụ »

Đọc thêm
Thu Gọn