Ghi chú trong CSS (comment)

Ghi chú trong css là nhưng đoạn  trình duyệt sẽ không đọc và áp dụng cho website

Nhận xét CSS được đặt bên trong <style>phần tử và bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */:

.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/*  Đây là ghi chú */
p {
  color: red;
} 
</style>
</head>
<body>

<p>Hello World!</p>

</body>
</html>

.

 
Đọc thêm
Thu Gọn