Đơn Vị Trong CSS (Units)

Có hai loại đơn vị độ dài: tuyệt đối và tương đối .

Độ dài tuyệt đối

cm	centimeters
mm	millimeters
in	inches (1in = 96px = 2.54cm)
px *	pixels (1px = 1/96th of 1in)
pt	points (1pt = 1/72 of 1in)
pc	picas (1pc = 12 pt)

Độ dài Tương đối

em :Liên quan đến cỡ chữ của phần tử (2em có nghĩa là gấp 2 lần cỡ chữ hiện tại)
ex :Liên quan đến chiều cao x của phông chữ hiện tại (hiếm khi được sử dụng)
ch :Liên quan đến chiều rộng của "0" (không)
rem :Liên quan đến cỡ chữ của phần tử gốc
vw Tương ứng với 1% chiều rộng của khung nhìn*
vh Tương ứng với 1% chiều cao của khung nhìn*
vmin :Liên quan đến 1% kích thước nhỏ hơn của khung nhìn*
vmax :So với 1% kích thước lớn hơn của khung nhìn*
% :so với phần tử cha

.

Đọc thêm
Thu Gọn