Comment HTML (Ghi chú Trong HTML)

Lưu ý: Comment HTML không được trình duyệt hiển thị, nhưng chúng có thể giúp ghi lại mã nguồn HTML của bạn.

Giúp bạn tạm thời ẩn nội dung

<! - <p> Đây là một đoạn văn khác </p> ->

Ví Dụ

<p> Đây là một đoạn văn. </p>

<!-- <p> Đây là một đoạn văn khác </p> -->

<p> Đây cũng là một đoạn văn. </p>
Xem Ví Dụ »

Đọc thêm
Thu Gọn